Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě společnosti BOZPečno s.r.o.

I. Obecná ustanovení
II. Objednávání zboží
III. Kupní cena zboží
IV. Uzavření kupní smlouvy
V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky
VI. Podmínky dodání zboží
VII. Záruka vrácení peněz / odstoupení od kupní smlouvy
VIII. Záruční doba
IX. Reklamace a výměna zboží
X. Osobní údaje
XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání souborů cookies
XII. Závěrečná ustanovení a informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti BOZPečno s.r.o., Křížová 1728/21, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: 08711330, DIČ: CZ08711330, spisová značka C 323748 vedená u Městského soudu v Praze jako prodávajícího (dále jen „prodávající“) a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.bozpecno.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka při dodávkách zboží a služeb ze sortimentu prodávajícího na základě předchozí objednávky zákazníka.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky. Zákazníkem je každá právnická a fyzická osoba, která zašle prodávajícímu objednávku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího www.bozpecno.cz.

Veškeré vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Rovněž je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, není-li zákonem stanoven jiný postup.

II. Objednávání zboží

Objednávka muže být prodávajícímu zaslána poštou, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.bozpecno.cz

Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

 •  Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dále sídlo, místo

  podnikání či bydliště, IČO, DIČ, pokud mu bylo přiděleno, kontakt (telefon a e-mailovou adresu).

 •  Kód objednávaného zboží podle katalogu zboží prodávajícího, množství objednávaného zboží, adresu

  místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být prodávajícím dodáno

  zákazníkovi na adresu fakturační).

 •  Jméno a příjmení osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně podpis.

 

Prodávající se v případě neúplné objednávky pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k doplnění objednávky. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících objednávku prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou.

Nepodaří-li se objednávku upřesnit nebo doplnit, pak tato objednávka není pro prodávajícího závazná.

Doručením objednávky vyslovuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí takto uzavírané kupní smlouvy. Případná odchylná ujednání v uzavírané kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

III. Kupní cena zboží

Kupní cena zboží bude určena dle „Aktuálního ceníku zboží“ prodávajícího.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
Závazná kupní cena zboží je zveřejněna na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.bozpecno.cz. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí zákazník sám z vlastních prostředků.

IV. Uzavření kupní smlouvy

Doručením úplné objednávky zákazníka prodávajícímu dochází k závaznému návrhu na uzavření kupní smlouvy.
Ke sjednání podmínek kupní smlouvy, a tudíž k uzavření kupní smlouvy dochází:

 • okamžikem doručení úplné objednávky prodávajícímu za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu zveřejněnou na internetových stránkách společnosti.

 • Při zadávání objednávky si zákazník vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení je i aktuální znění všeobecných obchodních podmínek prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno prodávajícím na e-mailovou adresu zákazníka. Zákazník může zrušit objednávku až do okamžiku, kdy mu je doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách

 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníka o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Dobírka: platba hotově nebo kartou při doručení zboží kurýrní službou na dodací adresu uvedenou v objednávce.

Platba převodem: platba bankovním převodem na účet prodávajícího, který je veden u Raiffeisen Bank, číslo účtu: 5776668/5500. Platba probíhá na základě zálohové faktury, která je zákazníkovi zaslána na e-mail neprodleně po zpracování objednávky. Zboží může být odesláno až po připsání částky na tento uvedený bankovní účet.

Osobní odběr: platba v hotovosti nebo platební kartou při odběru zboží na prodejně.
Citlivé vstupní údaje, které zákazník zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.

Uzavřením kupní smlouvy dává zákazník prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které zákazník uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuty jiným subjektům, s výjimkou zpracovatelů plateb.

Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

VI. Podmínky dodání zboží

Prodávající zajistí dodání zboží na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době.
Dopravné bude zákazníkovi účtováno dle dohodnutých cen v rámci objednávky.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl zákazník povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Prodávající je povinen vystavit zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který bude odeslán na emailovou adresu zákazníka.

VII. Záruka vrácení peněz / odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost, má právo od kupní smlouvy odstoupit v zákonné lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží, případně ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, a to i bez udání důvodu.
Zákazník obdrží zpět úhradu v plné výši, bude-li zboží vráceno v perfektním a úplném stavu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

Zákazník, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu již odeslal.
Zákazník bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

VIII. Záruční doba

Délka záruční doby se řídí lhůtami dle Občanského zákoníku, případně dle dalších zvláštních právních předpisů.

IX. Reklamace a výměna zboží.

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat balení a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned po převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat.
V případě výskytu vady může zákazník požadovat:

  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,-
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  •  odstoupení od smlouvy.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, nebo pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, anebo při větším počtu vad zboží. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má zákazník nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

X. Osobní údaje

Všechny informace, které zákazník při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud zákazník nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o zákazníkovi nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání souborů cookies

Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka.
Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Závěrečná ustanovení a informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Vztahy a spory, které vzniknou na základě smlouvy nebo objednávky, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prodávajícím a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou.

V případě spotřebitelského sporu týkajícího se prodeje zboží či poskytování služeb prodávajícího je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. https://www.coi.cz („ČOI“), na kterou se může zákazník obrátit.

Postup při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele u ČOI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat:

  • identifikační údaje stran sporu,

  • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),

  • označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),

  • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např.

   první reklamace),

  • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v

   rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí

   řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

  • datum a podpis navrhovatele

   K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

   K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci.

   Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Navrhovatel může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí:

 • uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),

 • jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámenému ČOI nebo

  pověřenému subjektu,

 • smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez

  právního nástupce,

 • marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,

 • odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

  ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

  Zákazník se dále může obrátit také na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se může zákazník obrátit na soud.

  Veškerá ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího náleží výlučně prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není volně přístupná.